Transparenta decizionala

Bannerul proiectului SIPOCA 35 si „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35 link

Anunt public nr. 3048 din 09.09.2021 intentie adoptare proiect de HCL nr. 7029 din 06.09.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare CL Vizualizare

Procedură de sistem comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale Cod: PS – [Nr. procedură din Registrul de evidență] Ediția 1 , Revizia Data: 10.04.2019: click aici

– Anunt public nr. 4576 din 10.10.2019 privind Sedinta ordinara 17.10.2019  Vizualizare
– Anunt nr. 4542 din 20.03.2019 privind Sedinta ordinara din 27.03.2019: click aici
– Anunt nr. 134 din 16.01.2019 privind sedinta ordinara din 23.01.2019: click aici
– Anunt public nr. 4609 din 12.12.2018 privind Sedinta ordinara din 18.12.2018: click aici
– Anunt public nr. 122 din 15.01.2018 intentie adoptare proiect 4676 : click aici  si Proiect de hotarare nr. 4676 din 15.01.2018: click aici
– Anunt public nr. 121 din 15.01.2018 intentie adoptare proiect 4675: click aici si Proiect de hotarare nr. 4675 din 15.01.2018: click aici
– Anunt public Nr 3698 din 11.12.2017 privind sedinta ordinara a Consiliului Local Balaciu din data de 18.12. 2017, orele 13:00, la sediul Consiliului Local: click aici
– Anunt colectiv Nr 3674 din 22.09.2017 privind sedinta ordinara a Consiliului Local Balaciu din data de 29.09. 2017, orele 13:00, la sediul Consiliului Local: click aici
– Anunt colectiv Nr 3632 din 14.04.2017 privind sedinta ordinara a Consiliului Local Balaciu din data de 20 aprilie 2017, orele 15, la sediul Consiliului Local: click aici
– Anunt colectiv Nr 4824 din 01.03.2017 pentru comunicarea prin publicitate: click aici

A N U N Ţ Nr. 277 din 01.02.2017 În baza prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,republicată, a art.29 alin.3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Balaciu, adoptat prin Hotărârea nr.12 din 31.08.2016, autoritatea executivă aduce la cunoştinţă publică anunţul de intenţie referitor la elaborarea proiectului de act normativ privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de instituire şi percepere a taxelor speciale , ce urmează a fi supus spre adoptare Consiliului Local al comunei Balaciu,judeţul Ialomiţa,în şedinţa ordinară din luna martie 2016.
  Proiectul de hotărâre însoţit de expunerea de motive şi raportul direcţiei de specialitate pot fi consultate la sediul Primăriei Balaciu şi pe site -ul www.balaciu.ro, începând cu data de 03.02.2017.
  Cei interesaţi pot prezenta în scris, până în data de 20.02.2017, propuneri, sugestii şi opinii cu caracter de recomandare, la Primăria Balaciu – domnului Trandafir Viorel– persoană responsabilă de relaţia cu societatea civilă.
  În situaţia în care nu vor fi depuse propuneri,sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii,acesta va fi înaintat spre analiză şi aprobare autorităţii deliberative din comuna Balaciu,în forma în care a fost făcut public.
Persoană responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă SECRETARUL COMUNEI BALACIU Alexandru Viorel Trandafir 

A N U N Ţ Nr. 278 din 01.02.2017 În baza prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,republicată, a art.29 alin.3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Balaciu, adoptat prin Hotărârea nr.12 din 31.08.2016, autoritatea executivă aduce la cunoştinţă publică anunţul de intenţie referitor la elaborarea proiectului de act normativ privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual utilizatorii fără contract din comuna Balaciu şi aprobarea regulamentului privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare , ce urmează a fi supus spre adoptare Consiliului Local al comunei Balaciu,judeţul Ialomiţa,în şedinţa ordinară din luna martie 2016.
  Proiectul de hotărâre însoţit de expunerea de motive şi raportul direcţiei de specialitate pot fi consultate la sediul Primăriei Balaciu şi pe site -ul www.balaciu.ro, începând cu data de 03.02.2017.
  Cei interesaţi pot prezenta în scris, până în data de 20.02.2017, propuneri, sugestii şi opinii cu caracter de recomandare, la Primăria Balaciu – domnului Trandafir Viorel– persoană responsabilă de relaţia cu societatea civilă.
  În situaţia în care nu vor fi depuse propuneri,sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii,acesta va fi înaintat spre analiză şi aprobare autorităţii deliberative din comuna Balaciu,în forma în care a fost făcut public.
Persoană responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă.  SECRETARUL COMUNEI BALACIU Alexandru Viorel Trandafir

ANUNŢ PUBLIC Nr. 3678 din 23.09.2016 În conformitate cu prevederile art.39 alin.6 din Legea nr.215/2001,republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.8 alin.1 lit.a) din Legea nr.52/2003 , se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Balaciu că în data de 29 septembrie 2016,orele 15 ,la sediul Consiliului Local,va avea loc sedinţa ordinară a Consiliului Local Balaciu,având următorul
  PROIECT AL ORDINII DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de normare,a numărului şi structurii personalului nedidactic din cadrul Scolii gimnaziale ,,Arhimandrit Teofil,, Balaciu, începând cu anul şcolar 2016-2017,însoţit de:
– raportul compartimentului de resort
– raportul comisiei de specialitate
– iniţiator – primar Simion Mirel Dănuţ 
2. Proiect de pentru aprobarea modificării art.5 din HCL Balaciu nr.1 din 03.02.2016 privind aprobarea infiintarii Societatii Comerciale de interes public ADI 7 Societate cu  Răspundere Limitată, însoţit de :
– raportul compartimentului de resort
– raportul comisiei de specialitate
– iniţiator – primar Simion Mirel Dănuţ
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza proiect tehnic-detalii de execuţie, aferentă obiectivului de investiţie ,,Asfaltare strada Pitişteanu şi asfaltare strada Eroii Miu în comuna Balaciu,judeţul Ialomiţa,, însoţit de:
– raportul compartimentului de resort
– raportul comisiei de specialitate
– iniţiator – primar Simion Mirel Dănuţ 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza proiect tehnic-detalii de execuţie, aferentă obiectivului de investiţii:,,Reabilitare pod peste râul Ialomiţa situat pe DC 37 Balaciu-etapa II-comuna Balaciu,jud.Ialomiţa,, însoţit de:
– raportul compartimentului de resort
– raportul comisiei de specialitate
– iniţiator – primar Simion Mirel Dănuţ
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea cotei de carburanţi pentru autoturismul Dacia Duster
aflat în dotarea autorităţii executive a comunei Balaciu , însoţit de :
– raportul compartimentului de resort
– raportul comisiei de specialitate
– iniţiator – primar Simion Mirel Dănuţ
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Balaciu pe anul 2016,însoţit de:
– raportul compartimentului de resort
– raportul comisiei de specialitate
– iniţiator – primar Simion Mirel Dănuţ
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2016 ,însoţit de – raportul compartimentului de resort
– raportul comisiei de specialitate
– iniţiator – primar Simion Mirel Dănuţ
Întrebări şi interpelări
Persoană responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă SECRETARUL COMUNEI BALACIU Alexandru-Viorel Trandafir

LISTA cuprinzand documente produse si/sau gestionate, potrivit legii, altele decat cele puse la dispozitie din oficiu: click aici
M I N U T Ă Incheiată astazi 12.02.2016 la sediul Consiliului local Balaciu cu ocazia întâlnirii publice organizată în vederea dezbaterii proiectului de buget al comunei Balaciu pe anul 2016.
Proiectul de buget concretizat prin proiectul de hotărâre nr.3752/15.01.2016 a fost lansat în dezbatere publică prin afisarea lui pe site-ul comunei Balaciu www.balaciu.ro, sectiunea proiecte hotărâri.
Tot pe site a fost postat si anuntul de intenţie nr.68/15.01.2016 privind elaborarea proiectului de hotărâre de aprobare a bugetului local pe anul 2016, cu precizarea că cei interesaţi pot depune propuneri sugestii sau opinii cu privire la proiect până pe data de 15.02.2016.
Organizarea dezbaterii publice a fost adusă la cunostinţă prin anunţul nr.181/02.02.206 postat pe site şi comunicat prin e-mail societăţilor comerciale ce-şi desfăşoară activitatea pe raza comunei Balaciu.
La întâlnire este prezent d-nul Mihu Cornel-primarul comunei şi Trandafir Alexandru Viorel – secretarul comunei Balaciu.
Este prezent si d-nul Chiosea Vasile Marian, administrator al societăţii comerciale COMASIL SRL.
D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre şi anexele la buget detaliind principalele capitole bugetare de cheltuieli şi investiţii publice.
D-nul Chiosea vasile Marian solicită Consiliului local ,,să aloce fonduri pentru actualizarea Planului Urbanistic General şi pentru activitatea de cadastru în vederea rezolvării problemelor legate de suprapunerea unor titluri din planurile parcelare. Urgenta şi inportanta acestor 2 solicitări este dată de faptul că actualizarea PUG-lui este o activitate de durată şi dacă se ajunge la depăşirea termenului nu vor mai putea sa fie eliberate certificate de urbanism şi autorizatii de construcţie,fapt cu impact negativ asupra mediului de afaceri şi investiţii.
Cu privire la planurile parcelare arată că atât societatea pe care o conduce dar si alte societăţi agricole de pe raza comunei se confruntă cu problema că nu pot face lucrări de cadastru pentru terenurile pe care le-au cumpărat , deoarece planurile parcelare unde sunt amplasate respectivele terenuri contin erori în sensul că suprafata pusă în posesie este mai mare decât suprafata tarlalei sau chiar nu există planuri parcelare.Desi aceste aspecte se cunosc de peste 3 ani si au fost confirmate din luna iunie 2015,ca urmare a finalizării aplicării Legii nr.165/2013, în anul 2015 nu au fost alocate fonduri pentru deblocarea situaţiei deşi primarul a promis acest lucru cu prilejul unei întâlniri avute cu administratorii societăţilor agricole.
Acest aspect are repercusiuni si asupra bugetului local pentru că antecontractele de vânzare-cumpărare, unele vechi de 2-3 ani, nu sunt translative de proprietate şi terenurile nu pot fi scăzute de la rolul vânzătorilor iar societăţile agricole cumpăratoare nu se pot înscrie cu terenurile pentru că nu au finalizat actele.
D-nul primar arată că va prezenta aceste propuneri autorităţii deliberative, în şedinta publică de aprobare a bugetului.
Deoarece nu mai sunt alte propuneri, întâlnirea se declară închisă.
Drept care am încheiat prezentul proces verbal
Persoană responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă SECRETARUL COMUNEI BALACIU Alexandru-Viorel Trandafir

ANUNŢ  PUBLIC Nr. 3607 din 12.02.2016 În conformitate cu prevederile art.39 alin.6 din Legea nr.215/2001,republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.8 alin.1 lit.a) din Legea nr.52/2003 , se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Balaciu că în data de 18 februarie 2016,orele 14 ,la sediul Consiliului Local,va avea loc sedinţa ordinară a Consiliului Local Balaciu,având următorul
PROIECT AL ORDINII DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei scolare de pe raza comunei Balaciu în anul şcolar 2016-2017,însoţit de :
– raportul compartimentului de resort
– raportul comisiei de specialitate
– iniţiator – primar Mihu Cornel
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni şi lucrări de interes local pe anul 2016, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social,conform Legii nr.416/2001cu modificările şi completările ulterioare, însoţit de :
– raportul compartimentului de resort
– raportul comisiei de specialitate
– iniţiator – primar Mihu Cornel
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea plafonului pentru publicarea debitorilor care înregistrează obligaţii de plată restante, însoţit de:
– raportul compartimentului de resort
– raportul comisiei de specialitate
– iniţiator – primar Mihu Cornel
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL Balaciu nr.23/10.12.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, însoţit de:
– raportul compartimentului de resort
– raportul comisiei de specialitate
– iniţiator – primar Mihu Cornel
5. Proiect de hotărâre privind acoperirea deficitului secţiunii de funcţionare, sursa E ,,bugetul local de venituri şi subvenţii,, din excedentul anului 2015, însoţit de:
– raportul compartimentului de resort
– raportul comisiei de specialitate
– iniţiator – primar Mihu Cornel
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza proiect tehnic de execuţie, aferentă obiectivului de investiţii ,,Asfaltare strada Piscului în lungime de 2384,54 m în comuna Balaciu, judeţul Ialomiţa,, însoţit de:
– raportul compartimentului de resort
– raportul comisiei de specialitate
– iniţiator – primar Mihu Cornel
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2016,însoţit de :
– raportul compartimentului de resort
– raportul comisiei de specialitate
– iniţiator – primar Mihu Cornel
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de clasificare a unor drumuri de exploatare,în categoria drumurilor comunele, însoţit de :
– raportul compartimentului de resort
– raportul comisiei de specialitate
– iniţiator – primar Mihu Cornel
9. Întrebări şi interpelări
Persoană responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă SECRETARUL COMUNEI BALACIU Alexandru-Viorel Trandafir

A N U N Ţ Nr. 2994 din 05.11.2015 În baza prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, a art.39 alin.3 şi art.29 alin.3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Balaciu, adoptat prin Hotărârea nr.11 din 21.08.2008, autoritatea executivă aduce la cunoştinţă publică anunţul de intenţie referitor la elaborarea proiectului de act normativ privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016 , ce urmează a fi supus spre adoptare Consiliului Local al comunei Balaciu,judeţul Ialomiţa,în şedinţa ordinară din luna decembrie 2015.
     Proiectul de hotărâre însoţit de expunerea de motive şi raportul direcţiei de specialitate pot fi consultate la sediul Primăriei Balaciu şi pe site -ul www.balaciu.ro, începând cu data de 06.11.2015.
    Cei interesaţi pot prezenta în scris, până în data de 05.12.2015, propuneri, sugestii şi opinii cu caracter de recomandare, la Primăria Balaciu – domnului Trandafir Viorel– persoană responsabilă de relaţia cu societatea civilă.
   În situaţia în care nu vor fi depuse propuneri,sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii,acesta va fi înaintat spre analiză şi aprobare autorităţii deliberative din comuna Balaciu,în forma în care a fost făcut public.
   Persoană responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă SECRETARUL COMUNEI BALACIU Alexandru Viorel Trandafir

A N U N Ţ Nr. 2793 din 02.10.2015 În baza prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,republicată, a art.39 alin.3 şi art.29 alin.3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Balaciu, adoptat prin Hotărârea nr.11 din 21.08.2008, autoritatea executivă aduce la cunoştinţă publică anunţul de intenţie referitor la elaborarea proiectului de act normativ privind aprobarea modalităţii de înscriere a datelor în registrul agricol pentru perioada 2015-2019 , ce urmează a fi supus spre adoptare Consiliului Local al comunei Balaciu, judeţul Ialomiţa, în şedinţa ordinară din luna noiembrie 2015. 
Proiectul de hotărâre însoţit de expunerea de motive şi raportul direcţiei de specialitate pot fi consultate la sediul Primăriei Balaciu şi pe site -ul www.balaciu.ro, începând cu data de 02.10.2015. 
Cei interesaţi pot prezenta în scris, până în data de 03.11.2015, propuneri, sugestii şi opinii cu caracter de recomandare, la Primăria Balaciu – domnului Trandafir Viorel– persoană responsabilă de relaţia cu societatea civilă. 
În situaţia în care nu vor fi depuse propuneri,sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii,acesta va fi înaintat spre analiză şi aprobare autorităţii deliberative din comuna Balaciu,în forma în care a fost făcut public. 
Persoană responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă SECRETARUL COMUNEI BALACIU Alexandru Viorel Trandafir

P R O I E C T   D E  H O T Ă R Â R E privind aprobarea modalităţilor de înscriere a datelor în registrul agricol pentru perioada 2015-2019: click aici

ANUNŢ PUBLIC Nr. 3552 din 09.06.2015 În conformitate cu prevederile art.39 alin.6 din Legea nr.215/2001,republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.8 alin.1 lit.a) din Legea nr.52/2003 , se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Balaciu că în data de 15 iunie 2015,orele 13 ,la sediul Consiliului Local,va avea loc sedinţa ordinară a Consiliului Local Balaciu,având următorul
PROIECT AL ORDINII DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna aprilie 2015,însoţit de:
– raportul compartimentului de resort
– raportul comisiei de specialitate
-iniţiator – primar Mihu Cornel
2. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea vânzării unui teren intravilan având categoria de folosinţă curţi-construcţii,aflat în proprietatea privată a comunei Balaciu, 
– raportul compartimentului de resort
– raportul comisiei de specialitate
– iniţiator – primar Mihu Cornel
3. Întrebări şi interpelări
Persoană responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă SECRETARUL COMUNEI BALACIU Alexandru-Viorel Trandafir

ANUNŢ PUBLIC Nr. 3527 din 23.03.2015 În conformitate cu prevederile art.39 alin.6 din Legea nr.215/2001,republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.8 alin.1 lit.a) din Legea nr.52/2003, se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Balaciu că în data de 30 martie 2015, orele 13 ,la sediul Consiliului Local,va avea loc sedinţa ordinară a Consiliului Local Balaciu, având următorul
PROIECT AL ORDINII DE ZI 

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Balaciu nr 32 din 17.12.2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2015 însoţit de:
– raportul compartimentului de resort
– raportul comisiei de specialitate
-iniţiator – primar Mihu Cornel
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderarii comunei Balaciu la teritoriul ,,Grupul de Actiune Locala Ialomita Centrala Balaciu –Cazanesti – Reviga ,însoţit de:
– raportul compartimentului de resort
– raportul comisiei de specialitate
-iniţiator – primar Mihu Cornel
3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Balaciu nr.5 din 27.02.2015 pentru aprobarea studiului de oportunitate ,a caietului de sarcini , a pretului si a contractului privind inchirierea pasunilor permanente aflate in domeniul privat al comunei Balaciu însoţit de :
– raportul compartimentului de resort
– raportul comisiei de specialitate
– iniţiator – primar Mihu Cornel
4. Întrebări şi interpelări

Persoană responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă SECRETARUL COMUNEI BALACIU Alexandru-Viorel Trandafir

ANUNŢ PUBLIC Nr. 3517 din 20.02.2015 În conformitate cu prevederile art.39 alin.6 din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.8 alin.1 lit.a) din Legea nr.52/2003, se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Balaciu că în data de 27 februarie 2015, orele 13, la sediul Consiliului Local, va avea loc sedinţa ordinară a Consiliului Local Balaciu,având următorul
PROIECT AL ORDINII DE ZI  

Alegerea preşedintelui de şedinţă.
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Vătăşelu Constantin :
– raportul compartimentului de resort
– iniţiator – primar Mihu Cornel

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015 , însoţit de:
– raportul compartimentului de resort
– raportul comisiei de specialitate
– iniţiator – primar Mihu Cornel
Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Balaciu şi al serviciilor publice de interes local,începând cu anul 2015,însoţit de:
– raportul compartimentului de resort
– raportul comisiei de specialitate
– iniţiator – primar Mihu Cornel
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de oportunitate,a caietului de sarcini,a preţului şi a contractului privind închiriereapăşunilor permanente aflate în domeniul privat al comunei Balaciu, însoţit de: 
– raportul compartimentului de resort
– raportul comisiei de specialitate
– iniţiator – primar Mihu Cornel
6. Intrebari si interpelari.
Persoană responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă SECRETARUL COMUNEI BALACIU Alexandru-Viorel Trandafir

– Anunţ de intenţie nr. 378 / 16.02.2015 referitor la elaborarea proiectului de act normativ privind aprobarea bugetului comunei Balaciu pe anul 2015, ce urmează a fi supus spre adoptare Consiliului Local al comunei Balaciu, judeţul Ialomiţa, în şedinţa ordinară din luna martie 2015: click aici

– PROIECT DE HOTÃRÂRE privind aprobarea bugetului local al comunei Balaciu pe anul 2015: click aici

A N U N Ţ     P U B L I C  Nr. 3548 din 17.09.2014 În conformitate cu prevederile art.39 alin.6 din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.8 alin.1 lit.a) din Legea nr.52/2003, se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Balaciu că în data de 22 septembrie 2014, orele 13, la sediul Consiliului Local, va avea loc sedinţa ordinară a Consiliului Local Balaciu, având următorul
PROIECT AL ORDINII DE ZI 
Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantilor Cl Balaciu în Consiliul de Administraţie al Scolii gimnaziale ,,Arhimandrit Teofil,, Balaciu, însoţit de:
– raportul compartimentului de resort
– raportul comisiei de specialitate
– iniţiator – primar Mihu Cornel
Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL Balaciu nr.1 din 25.02.2014 privind aprobarea bugetului local , însoţit de:
– raportul compartimentului de resort
– raportul comisiei de specialitate
– iniţiator – primar Mihu Cornel
3. Întrebări şi interpelări 
Persoană responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă  SECRETARUL COMUNEI BALACIU Alexandru-Viorel Trandafir

ANUNŢ  PUBLIC Nr. 3543 din 24.07.2014  În conformitate cu prevederile art.39 alin.6 din Legea nr.215/2001,republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.8 alin.1 lit.a) din Legea nr.52/2003 , se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Balaciu că în data de 30 iulie 2014,orele 13 ,la sediul Consiliului Local,va avea loc sedinţa ordinară a Consiliului Local Balaciu,având următorul
PROIECT AL ORDINII DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării din funcţie a viceprimarului comunei Balaciu ,însoţit de:
– raportul compartimentului de resort
– raportul comisiei de specialitate
– iniţiator – primar Mihu Cornel
2. Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului local ,însoţit de:
– raportul compartimentului de resort
– raportul comisiei de specialitate
– iniţiator – primar Mihu Cornel
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare cu A.D.I.L. a judetului ialomiţa pentru asigurarea funcţiei de audit public intern,însoţit de :
– raportul compartimentului de resort
– raportul comisiei de specialitate
– iniţiator – primar Mihu Cornel
4. Raport privind stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul I 2014.
5. Întrebări şi interpelări

Persoană responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă SECRETARUL COMUNEI BALACIU Alexandru-Viorel Trandafir

 ANUNT PUBLIC privind numerotarea si delimitarea sectiilor de votare de pe raza comunei Balaciu pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European 25.05.2014
a) Sectia de votare nr.102 ce va funcţiona în clădirea Căminului cultural Balaciu, unde vor vota alegătorii din satul Balaciu, ce au domiciliul pe străzile: Abundenţei, Agricultorilor, Bazei, Berechet, Calea Bucuresti, Crivăţului, Eroii Pătraşcu, Gheţăriei, Lujerului, Mănăstirilor, Nouă, Petre Balaciu, Poştei, Preot Barbu, Salcâmilor.
b) Secţia de votare nr.103 ce va funcţiona în clădirea Scolii gimnaziale ,,Arhimandrit Teofil,, Balaciu, unde vor vota alegătorii din satul Balaciu, ce au domiciliul pe străzile:1 Decembrie 1918, Aleea Verde, Av.Pompiliu Stângă, Chioşcului, Eroii Miu, Eternităţii, Lalelelor, Magazinului, Merilor, Morii, Nordului, Pitisteanu, Primăverii, Rampa Veche, Revoluţiei,Viilor, Zorilor.
c) Secţia de votare nr.104 ce va funcţiona în clădirea Sălii de festivităţi din satul Crăsanii de Jos, unde vor vota alegătorii ce au domiciliul în satele Crăsanii de Jos şi Crăsanii de Sus.
d) Secţia de votare nr.105 ce va funcţiona în clădirea Grădinitei Copuzu, unde vor vota alegătorii ce au domiciliul în satul Copuzu.

A N U N Ţ  P U B L I C  În conformitate cu prevederile  art.7 alin.9 din Legea nr.52/2003, republicată, se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Balaciu că în data de 12 februarie 2014, orele 13, la sediul Consiliului Local, va avea loc dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2014.
   Sunt invitati să participe conducătorii instituţiilor publice locale, reprezentanţii agenţilor economici de pe raza comunei şi orice persoană interesată. click aici

Raport de evaluare a implementării legii nr. 52/2003 în anul 2013 nr. 106 / 17.01.2014: click aici
Raport de evaluare a implementării legii nr. 544 / 2001 în anul 2013 nr. 107 / 17.01.2014: click aici

A N U N Ţ nr. 103 din 17.01.2014 În baza prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,republicată, a art.39 alin.3 şi art.29 alin.3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Balaciu, adoptat prin Hotărârea nr.11 din 21.08.2008, autoritatea executivă aduce la cunoştinţă publică anunţul de intenţie referitor la elaborarea proiectului de act normativ pentru aprobarea Regulamentului privind vânzarea bunurilor imobile – terenuri şi construcţii, proprietatea privată a comunei Balaciuce urmează a fi supus spre adoptare Consiliului Local al comunei Balaciu,judeţul Ialomiţa,în şedinţa ordinară din luna februarie 2014.
           Proiectul de hotărâre însoţit de expunerea de motive şi raportul direcţiei de specialitate pot fi consultate la sediul Primăriei Balaciu şi pe site -ul www.balaciu.ro, începând cu data de 20.01.2014.
           Cei interesaţi pot prezenta în scris, până în data de 31.01.2014,  propuneri, sugestii şi opinii cu caracter de recomandare, la Primăria Balaciu – domnului Trandafir Viorel– persoană responsabilă de relaţia cu societatea civilă.
          În situaţia în care nu vor fi depuse propuneri,sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii,acesta va fi înaintat spre analiză şi aprobare autorităţii deliberative din comuna Balaciu,în forma în care a fost făcut public: click aici

A N U N Ţ 38 din 08.01.2014  În baza prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,republicată, a art.39 alin.3 şi art.29 alin.3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Balaciu, adoptat prin Hotărârea nr.11 din 21.08.2008, autoritatea executivă aduce la cunoştinţă publică anunţul de intenţie referitor la elaborarea proiectului de act normativ privind aprobarea bugetului comunei Balaciu pe anul 2014, ce urmează a fi supus spre adoptare Consiliului Local al comunei Balaciu,judeţul Ialomiţa,în şedinţa ordinară din luna februarie 2014.
            Proiectul de hotărâre însoţit de expunerea de motive şi raportul direcţiei de specialitate pot fi consultate la sediul Primăriei Balaciu şi pe site-ul www.balaciu.ro, începând cu data de 10.01.2014.
            Cei interesaţi pot prezenta în scris, până în data de 25.01.2014,  propuneri, sugestii şi opinii cu caracter de recomandare, la Primăria Balaciu – domnului Trandafir Viorel– persoană responsabilă de relaţia cu societatea civilă.
          În situaţia în care nu vor fi depuse propuneri,sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii,acesta va fi înaintat spre analiză şi aprobare autorităţii deliberative din comuna Balaciu,în forma în care a fost făcut public: click aici

A N U N Ţ  În baza prevederilor art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,art.39 alin.3 şi art.29 alin.3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Balaciu, adoptat prin Hotărârea nr.11 din 21.08.2008, autoritatea executivă aduce la cunoştinţă publică anunţul de intenţie referitor la elaborarea proiectului de act normativ pentru aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2014, ce urmează a fi supus spre adoptarea Consiliului Local al comunei Balaciu,judeţul Ialomiţa,în şedinţa ordinară din luna decembrie 2013: click aici
P R O I E C T   D E   H O T Ã R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014: click aici
Anexa la P R O I E C T   D E   H O T Ã R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014: click aici
 Anuntul public nr. 5196 / 14.12.2011 privind organizarea sedintei ordinare a Consiliului Local pe luna decembrie 2011: click aici

Minute_sedintaCL22.04.2011.doc Vizualizare
MinutasedintaCL20.06.2011.doc Vizualizare
ProcesverbalsedintaCL20.06.2011.doc Vizualizare
ProcesverbalsedintaCL22.04.2011.doc Vizualizare