Cariera (anunturile posturilor scoase la concurs)

  • Anunt contractual-vacant M.Of. muncitor calificat treapta III-instalator–instalatii apa canal cod COR 712602 (Adaugat la data 12.11.2021) Vizualizare
  • Document afişare rezultate interviu – Rezultatul interviului din cadrul concursului de recrutare organizat pentru funcţia de execuţie Referent, clasa III, debutant în cadrul Primariei comunei Balaciu – Compartiment urbanism, lucrari publice,protectia mediului, situatii de urgenţă – Afişat astăzi, 29.07.2021, ora 15:00 Vizualizare
  • Raport final concurs recrutare functie publica Referent, debutant – Afisat azi 29.07.2021, ora 13:00 Vizualizare
  • Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru funcţia publică de execuţie Referent, clasa III, debutant în cadrul Primariei comunei Balaciu (Adaugat la data 27.07.2021) afisare ora 13:40 Vizualizare
  • Document afisare selectie dosare nr. 2594 din 15.07.2021 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Primariei comunei Balaciu (Adaugat la data 15.07.2021) afisare ora 16:00 Vizualizare
  • Anunt nr. 2348 din 23.06.2021 privind organizarea în data de 27 iulie 2021 ora 11, a concursului pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de executie vacante, în cadrul aparatului de specialitate al primarului: 1. Compartiment patrimoniu, infrastructură, achiziţii publice: – consilier, clasa I, grad profesional asistent – 2. Compartiment urbanism, lucrari publice, protectia mediului, situatii de urgenţă – referent, clasa III, grad profesional debutant (Adaugat la data 24.06.2021) Vizualizare
 
ANUNT  PUBLIC  Nr. 2139 din 22.06.2017  Prin prezenta se aduce la cunostinţă publică că în data de 24.07.2017 ora 10,00,la sediul Primăriei Balaciu va avea loc examenul pentru promovarea în grad a funcţionarilor publici de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Cererile pentru înscrierea la examen,vor fi depuse până la data de 12.07.2017 la secretarul comisiei de examen.
Condiţii de participare:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

Pentru sustinerea examenului se stabileste următoarea bibliografie:

I. BIBLIOGRAFIE pentru examenul de promovare în grad superior, compartimentul STARE CIVILA, REGISTRATURA, RELATII CU PUBLICUL, PETITII, ARHIVĂ
1. Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
2. Legea nr.188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici(r2), cu modificările şi completările ulterioare.
3. Legea nr.7/2004 – privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,republicată
4. Legea nr.119/1996 – privind actele de stare civilă, actualizată.
5. Metodologie cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă
6. H.G. nr.495/1997 privind conţinutul,eliberarea şi actualizarea livretului de familie.
7. O.G. nr.27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor,actualizată
8. Legea nr.16/1994 – a Arhivelor nationale,actualizată
9. HG nr.123/2002 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
10. Legea nr.544/2001 – privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare
11. HG nr.1723/2004 – privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul cu modificările şi completările ulterioare

II. BIBLIOGRAFIE pentru examenul de promovare în grad superior, compartimentul IMPOZITE,TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI
1. Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
2. Legea nr.188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici(r2), cu modificările şi completările ulterioare.
3. Legea nr.7/2004 – privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,republicată
4. Legea nr.227/2015 – Noul cod fiscal.titlul IX – impozite şi taxe locale, cu modificările şi completările ulterioare
5. Legea nr.207/2015 – privind Codul de procedura fiscală,cu modificările şi completările ulterioare.
6. HG nr.1/2016 privind normele de aplicare ale Legii nr.227/2015, cu modificările ulterioare.
7. Legea nr.22/1969 – privind angajarea gestionarilor,constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor.
8. Decretul nr.209/1976 – pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste

III. BIBLIOGRAFIE pentru examenul de promovare în grad superior,compartimentul ASISTENŢĂ SOCIALĂ
1. Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările şi completările ulterioare
2. Legea nr.188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici(r2),cu modificările şi completările ulterioare.
3. Legea nr.7/2004 – privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,republicată
4. Legea nr.416/2001 – privind venitul minim garantat, modificata si completata;
5. H.G. nr.50/2011 – normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 modificata si completata
6. Legea nr.277/2010 – privind alocatia pentru sustinerea familiei ,modificată şi completata;
7. HG nr.38/2011 – pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010, modificată şi completata;
8. OUG nr.70/2011 – privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece;
9. HG nr.920/2011 – pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr.70/2011,
10. Legea nr.61/1993 – privind alocatia de stat pentru copii, actualizata.
11. Legea nr.448/2006 – privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare şi normele de aplicare.

Notă: la toate actele normative de mai sus, vor fi avute în vedere actualizările intervenite până la data
concursului. Asfel, candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările,modificările si completările ulterioare ale acestora.

ANUNT PUBLIC Nr. 1518 din 10.06.2014 Prin prezenta se aduce la cunostinţă publică că în data de 10.07.2014 ora 11,00, la sediul Primăriei Balaciu va avea loc examenul pentru promovarea în grad a funcţionarilor publici de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Cererile pentru înscrierea la examen,vor fi depuse până la data de 30.06.2014 la secretarul comunei. Pentru sustinerea examenului se stabileste următoarea bibliografie:
BIBLIOGRAFIE pentru examenul de promovare în grad superior, compartimentul STARE CIVILA, REGISTRATURA, RELATII CU PUBLICUL, PETITII, ARHIVĂ 

1. Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările şi completările ulterioare
2. Legea nr.188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici(r2),cu modificările şi completările ulterioare.
3. Legea nr.7/2004 – privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,republicată
4. Legea nr.119/1996 – privind actele de stare civilă,actualizată.
5. H.G. nr.495/1997 privind conţinutul,eliberarea şi actualizarea livretului de familie.
6. O.G. nr.27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor,actualizată
7. Legea nr.16/1994 – a Arhivelor nationale,actualizată
8. HG nr.123/2002 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
9. Legea nr.544/2001 – privind liberul acces la informaţiile de interes public,cu modificările şi completările ulterioare
10.HG nr.1723/2004 – privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul cu modificările şi completările ulterioare

Notă:la toate actele normative de mai sus, vor fi avute în vedere actualizările intervenite până la data concursului. Asfel, candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările,modificările si completările ulterioare ale acestora.

BIBLIOGRAFIE pentru examenul de promovare în grad superior, compartimentul IMPOZITE,TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI 

1. Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările şi completările ulterioare
2. Legea nr.188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici(r2),cu modificările şi completările ulterioare.
3. Legea nr.7/2004 – privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,republicată
4. Legea nr.571/2003 – Codul fiscal.titlul IX – impozite şi taxe locale, cu modificările şi completările ulterioare
5. O.G. nr.92/2003 – Codul de procedura fiscală,cu modificările şi completările ulterioare.
6. HG nr.44/2004 privind normele de aplicare ale Legii nr.571/2003, cu modificările ulterioare.
7. Legea nr.22/1969 – privind angajarea gestionarilor,constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor.
8. Decretul nr.209/1976 – pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste

Notă:la toate actele normative de mai sus, vor fi avute în vedere actualizările intervenite până la data
concursului.Asfel, candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările,modificările si completările ulterioare ale acestora. Pentru mai multe detalii: click aici